Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”

Наказ Міністерства фінансів України
від 28 лютого 2002 року № 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2002 р. за № 269/6557

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, відповідно до статей 1 і 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

НАКАЗУЮ:

Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”, що додається.

Міністр 

І. О. Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 лютого 2002 р. № 147

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 березня 2002 р. за № 269/6557 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції” [далі – Положення (стандарт) 22] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції – індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування – відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції – добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті – різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.

Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 – 10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати.

15. Відстрочене податкове зобов’язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.

16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Положення (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12 – 16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18 – 19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6 – 10 Положення (стандарту) 22.

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку у виробничій сфері

В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції” 

Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2__2 року

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7 %

Індекси інфляції

Період Значення
12
Початок року 100,0
Кінець року 119,2 
Середній за рік 101,5*
На дату формування статутного капіталу100,0 
На дату придбання основних засобів 108,4 
На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу107,5
На дату придбання фінансових інвестицій 108,6 
На дату реалізації фінансових інвестицій 114,5 
На дату отримання відсотків111,3

____________
* Розраховано як середнє геометричне  місячних індексів: корінь  квадратний в 12-й степені з добутку (1,015 х 1,01 х 1,01 х 1,023  х  1,024 х 1,001 х 0,99 х 1,01 х 1,014 х 1,011 х 1,029 х 1,041) = 101,5%

Коригування балансу на 31.12. 2__2 (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаБалансова сума до коригування Коефіцієнт коригуванняСкоригована вартість
12345
Актив 
Основні засоби:  
залишкова вартість 030320352
первісна вартість031400119,2/108,4 440
знос03280119,2/108,4 88
Товари 14050119,2/107,555
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – чиста реалізаційна вартість 160200200
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 2303030
Баланс 280600637
Пасив 
Статутний капітал300260119,2/100310
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350300287
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5304040
Баланс 640600637

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2__2 р. (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаСума до коригуванняКоефіцієнт коригуванняСкоригована вартість
12345
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0101200119,2/101,5 1409
Податок на додану вартість 015200119,2/101,5235
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03510001174
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040350415* 
Валовий прибуток050650759
Адміністративні витрати (в т. ч. амортизація 5 тис. грн.) 0703035**
Витрати на збут (в т. ч. амортизація 75 тис. грн.) 080170194*** 
Інші операційні витрати09050119,2/101,559
Прибуток від операційної діяльності 100400471
Інші фінансові доходи12035119,2/111,3 37
Інші доходи****130240119,2/114,5 250
Інші витрати**** 160215119,2/108,6 236
Збиток від впливу інфляції на монетарні статті 16547
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 170460475
Податок на прибуток 180160119,2/101,5 188
Прибуток від звичайної діяльності190300287

____________
* (400 • 119,2/101,5) – (50 • 119,2/107,5) = 415.

** (5 • 119,2/108,4) + (25 • 119,2/101,5) = 35.

*** (75 • 119,2/108,4) + (95 • 119,2/101,5) = 194.

**** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2__2 р. (тис. грн.)

СтаттяКод рядкаНадходження: сума до коригуванняНадходження: коефіцієнт коригуванняНадходження: скоригована сума Видаток: сума до коригуванняВидаток: коефіцієнт коригуванняВидаток: скоригована сума 
12345678
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010460522*
Коригування на амортизацію необоротних активів0208088
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності05060** 51***
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах070480559
Зменшення (збільшення) оборотних активів 080250255
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань1004040
Грошові кошти від операційної діяльності120270344
Сплачені податки на прибуток 140160188
Чистий рух коштів від операційної діяльності170110156
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація фінансових інвестицій 180240119,2/114,5250
Отримані відсотки2103537
Придбання:
фінансових інвестицій240215119,2/108,6 236
необоротних активів250400119,2/108,4440
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300340389
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310260119,2/100,0310
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390260310
Чистий рух коштів за звітний період 4003077
Залишок коштів на початок року410
Залишок коштів на кінець року 4303077

____________
* 471 + 37 + 250 – 236 = 522.

** 35 + 240 – 215 = 60.

*** 37 + 250 – 236 = 51.

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 – 30 = 47.

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття Код рядкаСтатутний капітал: сума до коригуванняСтатутний капітал: скоригована сумаНерозподілений прибуток: сума до коригуванняНерозподілений прибуток: скоригована сума
123456
Залишок на початок року010
Скоригований залишок на початок року050
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130300287
Внески учасників 180260310
Разом змін у капіталі 290260310300287
Залишок на кінець року 300260310300287