ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 року № 302

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за № 904/5125

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, та відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” (додається).

2. Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року № 298 “Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за № 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” – абзац 6 пункту 19;

6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” – пункти 20, 21, 23;

7 “Основні засоби” – підпункт 36.1 пункту 36;

8 “Нематеріальні активи” – підпункт 36.1 пункту 36;

9 “Запаси” – абзац 7 пункту 29;

10 “Дебіторська заборгованість” – підпункт 13.1 пункту 13;

16 “Витрати” – абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об’єктивну, картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов’язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

7. Типова форма фінансової звітності N 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, затверджена пунктом 1 цього наказу, не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, юридичними особами, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Заступник Міністра

В. В. Регурецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік