Національні стандарти обліку

У цьому Розділі ви знайдете перелік усіх актуальних національних стандартів бухгалтерського обліку. А також – затверджені методичні рекомендації, які покликані роз’яснити різні питання застосування ПСБО, та інші нормативні документи, які регулюють питання обліку.


ПСБО

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”

П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

П(С)БО 7 “Основні засоби”

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

П(С)БО 9 “Запаси”

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”

П(С)БО 11 “Зобов’язання”

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

П(С)БО 14 “Оренда”

П(С)БО 15 “Дохід”

П(С)БО 16 “Витрати”

П(С)БО 17 “Податок на прибуток”

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

П(С)БО 30 “Біологічні активи”

П(С)БО 31 “Фінансові витрати”

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”

П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”

Примітки до річної фінансової звітності


Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів (наказ МФУ від 10.01.07 р. № 2)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів (наказ МФУ від 30.09.03 р. № 561)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів (наказ МФУ від 16.11.09 р. № 1327)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів (наказ МФУ від 29.12.06 р. № 1315)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат (наказ МФУ від 01.11.10 р. № 1300)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (наказ МФУ від 30.12.11 р. № 1873)

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ МФУ від 28.03.13 р. № 433)

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (наказ МФУ від 11.04.13 р. № 476)

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства (наказ МФУ від 27.06.13 р. № 635)


Додатково

Порядок подання фінансової звітності (постанова КМУ 28.02.2000 р. № 419)

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ МФУ від 24.05.95 р. № 88)

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності (наказ МФУ від 19.12.06 р. № 1213)

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (наказ МФУ від 02.09.14 р. № 879

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (наказ МФУ від 19.04.01 р. № 186)